پتانسیل کود مرغی در کشت ماگ سفید

این نشان دهنده پتانسیل کود مرغی در کشت ماگ سفید است. همچنین گزارش شده است که کود پلیت مرغی اصفهان به آرامی نیتروژن را آزاد می کند که منجر به تجمع نیترات به میزان قابل توجهی در گیاهان شد.
کودهای آلی، مانند کود مرغی، خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را بهبود می بخشند، از جمله چگالی ظاهری  کربن آلی و زیست توده میکروبی.
اما در حال حاضر گزارشی در مورد تأثیر دوزهای مختلف کود مرغی مایع چیکوتی و کود شیمیایی بر عملکرد و کیفیت ماگ سفید گزارش نشده است.
بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثرات کود مرغی و کود شیمیایی بر عملکرد و کیفیت ماگ سفید از نظر غلظت رنگدانه، محتوای فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی (فعالیت مهار رادیکال DPPH) و محتوای نیترات به ویژه در ماسه‌های بسیار اسیدی انجام شد.
آزمایش‌های مزرعه‌ای مورد مطالعه از آوریل تا سپتامبر 2015 در مزرعه کشاورز در منطقه نادی، استان پراچین بوری از آوریل تا سپتامبر 2015 انجام شد.
خاک دارای بافت لومی شنی بود و در طول نیمرخ خاک بسیار قوی تا شدید اسیدی بود. نمونه های خاک جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل بیشتر در کیسه های پلاستیکی قرار داده شد. جدول 1 خواص کود مرغی پلیتی مورد استفاده در این آزمایش را نشان می دهد.
برای انجام این پژوهش از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. شش تیمار شامل کودهای بدون کود (شاهد)، کودهای شیمیایی (کود کامل 25-7-7 درجه + اوره 46-0-0 درجه) به میزان 187.50 (66.56:6.77:6.77 کیلوگرم در هکتار N:P2O5).
:K2O) و 375.00 (133.12:13.13:13.13 کیلوگرم در هکتار N:P2O5:K2O) کیلوگرم در هکتار و کود مرغی آبیدر به میزان 3.36، 6.72 و 10.08 تن در هکتار استفاده شد. محتوای مواد مغذی هر کاربرد کود در جدول 2 نشان داده شده است.
 • منابع:
  1. Effect of chicken manure and chemical fertilizer on the yield and qualities of white mugwort at dissimilar harvesting times
 • تبلیغات: 
  1. گل رز قرمز بکارید و پولدار شوید
  2. کلاهبرداری عجیبی که با پرتقال اتفاق افتاد!!
  3. آیا در ظروف نخود بعد از مدتی کرم می بندد
  4. کولر هایی که می تواند میزان دمای خانه را ثبات برساند